Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych "Piaski" w Starym SączuPowrót

Podaj treść przetargu...
Burmistrz Miasta i gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych o g ł a s z a :

p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y


„Prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych „Piaski” w Starym Sączu”


Termin realizacji zamówienia: 1.08.2005 - 31.07.2006

Warunki wymagane od oferentów określa "specyfikacja istotnych warunków zamówienia", którą uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 /pokój nr 22/

Miejsce i termin składania ofert : oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 / pokój nr 18/ w terminie do dnia 8.07.2005 r. do godz.9:45

Miejsce i termin otwarcia ofert : otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 .07. 2005 r. godz. 10:00 w siedzibie UMiG pokój nr 10.

Kryteria oceny ofert : - cena 100%
Data publikacji: 2005-06-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom