Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomościPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Grybów położonych w miejscowości Ptaszkowa

Oznaczenie i opis nieruchomości:
1. Działka nr 296 o powierzchni 0,41 ha, KW nr 45125, Cena wywoławcza 23.443,77 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K78,MN,UN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny
usług niepublicznych
2. Działka nr 811 o powierzchni 0,05 ha, KW nr 37765, Cena wywoławcza 3.791,05 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K15,ZP,UT- tereny zieleni urządzonej - parkowej oraz rekreacji - usług turystycznych
3. Nieruchomość składająca się z działek:
Działka nr 1362/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Działka nr 1362/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Działka nr 1362/4 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Cena wywoławcza: 19.708,74 zł
K194,K196,MU-Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług o niskiej intensywności.
4. Oraz nieruchomość składająca się z działek:
Działka nr 1372/1 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Działka nr 1372/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 37765,
Działka nr 1372/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Cena wywoławcza: 19.708,74 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K194,K196,MU-Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług o niskiej intensywności.

TERMIN PRZETARGU: 4 sierpnia 2005 r., GODZ. 1000 w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy Grybów, Bank Spółdzielczy w Grybowie, nr 97 87970003 0000 0000 0101 0003
lub w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem :
„II Przetarg - sprzedaż działki ” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie)
Termin wpłaty wadium upływa dnia 29 lipca 2005 r. (liczy się data wpływu środków na wskazane konto). Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu, jego zamknięcia czy zakończenia wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem trzech dni, gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie uiści ceny nabycia najpóźniej w dniu spisania umowy.

Pisemne oferty winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (osoba prawna) .
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem własności.
6. Kopię dowodu wniesienia wadium.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „II Przetarg – sprzedaż działki w Ptaszkowej ” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie) należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 – do dnia 29 lipca 2005r. do godz. 1515 .

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, nr telefonu /0-18/ 445-02-03.


Data publikacji: 2005-07-18
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom