Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Chodorowa i PtaszkowaPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Grybów położonych w miejscowościach: Chodorowa i Ptaszkowa

Oznaczenie i opis nieruchomości:
1)CHODOROWA - Działka nr 254/4 o powierzchni 0,09 ha, KW nr 35505, niezabudowana
Cena wywoławcza – 3.601,20 zł (cena zawiera podatek VAT 22% oraz koszt sporządzenia wyceny i ogłoszenia)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
D14MN,UN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny
usług niepublicznych
2)PTASZKOWA - Działka nr 1392/1 o powierzchni 0,12 ha, KW nr 45125, zabudowana budynkami i budowlami (budynkiem starej szkoły, budynkiem gospodarczym, budynkiem ubikacji oraz studnią)
Cena wywoławcza – 43.726,00 zł (w tym wartość gruntu 10.760,00)
(cena zawiera koszt sporządzenia wyceny oraz koszt ogłoszenia)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K11UP,UN – tereny usług publicznych i niepublicznych

TERMIN PRZETARGU: 30 sierpnia 2005 r. GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości, tzn. odpowiednio:
- Chodorowa dz. 254/4 – wadium 10% - 360,12 zł
- Ptaszkowa dz. 1392/1 – wadium 10 % - 4.372,60 zł
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy Grybów, Bank Spółdzielczy w Grybowie, nr 9787970003 0000 0000 0101 0003
lub w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem :
„I Przetarg - sprzedaż działki ” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie).
Termin wpłaty wadium upływa trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tzn. do dnia 26 sierpnia 2005 r. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu, jego zamknięcia czy zakończenia wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem trzech dni, gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie uiści ceny nabycia najpóźniej w dniu spisania umowy.

Pisemne oferty winny zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (osoba prawna) .
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5.Zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem własności.
6.Kopię dowodu wniesienia wadium.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„I Przetarg – sprzedaż działki” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie) należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 – do dnia 26 sierpnia 2005r. do godz. 15.15 .

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, nr telefonu /0-18/ 445-02-03


Data publikacji: 2005-08-02
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom