Portal Czwartek - 2 grudnia 2021 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Roboty termomodernizacyjne. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Florynka Powrót

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:

„ Roboty termomodernizacyjne. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – Florynka ”

Kod CPV – 45321000-3, 45324000-4, 4521000-4
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Ryszard Niepsuj oraz Piotr Piechnik, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 15 listopad 2005 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1.500 zł.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 19 sierpień 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 19 sierpień 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień
publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-08-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom