Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwisk w miejscowości Polna, Kąclowa, Ptaszkowa wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia - w 4 egz.Powrót

INW-341/40/2005

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający: Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,ul. Jakubowskiego 33 zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwisk w miejscowości Polna, Kąclowa, Ptaszkowa wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia - w 4 egz.

kod CPV: 74.27.10.00

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Marian Rolka tel. (018 ) 445 38 39 oraz Piotr Piechnik, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 i 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 15 grudzień 2005 roku.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 12 wrzesień 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 12 wrzesień 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień
publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2005-08-26

Data publikacji: 2005-08-26
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom