Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowosci Florynka w km.: 29+200 - 30+485Powrót

Zamawiający: Wójt G,miny Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, tel. ( 018) 445 02 04 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych. na budowe chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Florynka w km: 29+200-30+485. Kod CPV 45.23.32.22-1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściwowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Tomasz Chronowski, Eugeniusz Michalik, Jacek Migacz tel. tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 30 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 czerwiec 2006 roku.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 12 październik 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 12 październik 2005 r. o godzinie 10.00.
Wymagane wadium :10.000 zł
Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokości 5%

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień
publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-08-26
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom