Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont drogi powiatowej nr 25319 Stróże-Polna związany z wykonaniem chodnika w miejscowości PolnaPowrót


INW-341/41/2005

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych.

Wójt Gminy Grybów ( 33-330 Grybów , ul. Jakubowskiego 33 ) zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:

Remont drogi powiatowej nr 25319 Stróże-Polna związany z wykonaniem chodnika w miejscowości Polna
Kod CPV – 45233140-2

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Tomasz Chronowski oraz Piotr Piechnik, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 7 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 październik 2005 roku.
Wymagane nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 16 wrzesień 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 16 wrzesień 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień
publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.Data publikacji: 2005-09-01
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom