Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów.

Kod CPV – 90212000-6.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan inż.Tomasz Chronowski i mgr Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29, fax (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 5,00 zł.do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 15 kwietnia 2006 roku.
Wadium: 1.000 złotych.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 30 września 2005 r, do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 30 września 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-09-12
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom