Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa elementów z granulatu gumowego służącego do wykonania nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Binczarowej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grtybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie dostawy o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na: dostawę elementów z granulatu gumowego służącego do wykonania nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Binczarowej.

Kod CPV – 25172000-7.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan inż. Eugeniusz Michalik i mgr Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29, fax (0-18) 445 00 29
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł.do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 31 października 2005 roku.
Wadium: nie wymagane.
Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 29 września 2005 r, do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 29 września 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-09-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom