Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności 7 i 10 m3 samochodem specjalistycznym tzw. "bramowcem" na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności 7 i 10 m³ samochodem specjalistycznym tzw. „bramowcem” na gminne składowisko odpadów komunalnych
w Białej Niżnej.
Kod CPV – 90121310-7.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Inspektor Marian Rolka, tel. (0-18) 445 38 39 oraz Jacek Migacz, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: sukcesywnie do 31 grudnia 2006 roku.
Wadium – 1.500 zł.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 29 listopada 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 29 listopada 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-11-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom