Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych ..."Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów

     Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/180/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2006

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 I. W dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym wspierane będzie zadanie w zakresie:

„Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży”
15.000 zł

Termin realizacji zadania: realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż w miesiącu marcu i zakończyć nie później niż w miesiącu grudniu 2006 roku.

Warunki realizacji zadania:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach w/w zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zdania przez miasto Grybów,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa (z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji są: wynagrodzenie instruktorów, zakup nagród, zakup artykułów spożywczych lub posiłków, koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami, koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych,
     • zadanie powinno uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki),

Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa

Udział w dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

 II. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:

     - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

     1) dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym,
     2) dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w ogłoszonym postępowaniu konkursowym,
     3) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
     4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami,
     5) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczone w terminie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami,
     6) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok.

 III. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami , należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą .....”

„Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży”
w terminie do dnia 09 lutego 2006 roku do godziny 1200

2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 roku).

3. Do oferty należy dołączyć:

     - aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesięcy od daty wystawienia),
     - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
     - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu,
     - zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
     - oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu (osoba, która podpisuje umowę),
     - oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji rewizyjnej i Zarządu,
     - oświadczenie, że członkami organu kontroli ( Komisja rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
     - oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

 IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
     2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert.
     3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
          - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          - doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
          - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
          - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych.
     4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadania publiczne w roku 2005 roku wynosiła:

     a) w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym 51.500 zł

 VI. Informacje dodatkowe:

Treść ogłoszenia zmieszczona jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Grybów (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego www.grybow.pl.Data publikacji: 2006-01-09

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

I N F O R M U J E

że, na otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży" wpłynęło 4 oferty i żadnej z nich nie odrzucono.

1.
     Ludowy Klub Sportowy "GRYBOVIA", ul. Grunwaldzka 47, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 10.000 zł

2.
     Uczniowski Klub Sportowy "ISKRY", ul. Węgierska 6, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 3.000 zł

3.
     Uczniowski Klub Sportowy "GROTTGER", ul. Rynek 4, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 1.000 zł

4.
     Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 1.000 zł

Data publikacji: 2006-03-15

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom