Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Upowszechnianie i rozwój sportu masowego ..."Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów

     Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/180/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2006

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 I. W dziedzinie sportu, kultury fizycznej i turystyki wspierane będą zadania w zakresie:

„Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej”
14.000 zł

Termin realizacji zadania: realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż w miesiącu marcu i zakończyć nie później niż w miesiącu grudniu 2006 roku.

Warunki realizacji zadania:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach w/w zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zdania przez miasto Grybów,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa ( z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji są: wynagrodzenie instruktorów, zakup nagród, zakup artykułów spożywczych lub posiłków, koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami, koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych.

Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa

Udział w dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

 II. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:

     - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

     1) dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
     2) dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w ogłoszonym postępowaniu konkursowym
     3) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
     4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami
     5) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczone w terminie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami
     6) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok.

 III. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami , należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą .....”

„Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej”
w terminie do dnia 09 lutego 2006 roku do godziny 1200

2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz .U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 roku).

3. Do oferty należy dołączyć:
     - aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesięcy od daty wystawienia),
     - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
     - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu,
     - zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
     - oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu (osoba, która podpisuje umowę),
     - oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji rewizyjnej i Zarządu,
     - oświadczenie, że członkami organu kontroli ( Komisja rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
     - oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

 IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
     2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert.
     3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
          - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          - doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
          - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
          - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych
     4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach , niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadania publiczne w roku 2005 roku wynosiła:

     w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i turystyki wynosiła 14.000 zł

 VI. Informacje dodatkowe:

Treść ogłoszenia zmieszczona jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Grybów (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego www.grybow.pl.Data publikacji: 2006-01-09

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

I N F O R M U J E

że, na otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej" wpłynęło 2 oferty i żadnej z nich nie odrzucono.

1.
     Ludowy Klub Sportowy "GRYBOVIA", ul. Grunwaldzka 47, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 12.000 zł

2.
     Uczniowski Klub Sportowy "ISKRY", ul. Węgierska 6, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 2.000 zł

Data publikacji: 2006-03-15

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom