Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy NawojowaPowrót

Wójt Gminy Nawojowa ogłasza przetrag nieograniczony poniżej 60 000 euro na
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminy Nawojowa – Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl
wojt@nawojowa.sacz.pl

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- na pisemny wniosek oferenta
- cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10 zł + VAT

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa dla wsi: Bącza Kunina, Frycowa, Homrzyska i Złotne, Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała, Nawojowa, Popardowa zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) - w zakresie oznaczonym w załączniku nr 1
74251000-3 Usługi planowania przestrzennego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:
31.10.2006 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ,
2. Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie z art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3. Spełniają wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja na temat wadium:
ustala się wadium w wysokości 1200 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 pkt
Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg formuły


Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53
do dnia 2006-02-22 do godz. 9:00


Miejscei termin otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56
dnia 2006-02-22 o godz. 9:10.


Załącznik Nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa:

1.Wieś Bącza Kunina - zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/78/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziału nieruchomości oraz rozwiązań komunikacyjnych

2.Wieś Frycowa – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/79/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziału nieruchomości oraz rozwiązań komunikacyjnych

3.Wieś Homrzyska i Złotne – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/80/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziału nieruchomości oraz rozwiązań komunikacyjnych

4.Wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/81/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziału nieruchomości oraz rozwiązań komunikacyjnych

5.Wieś Nawojowa – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2003r w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziału nieruchomości oraz rozwiązań komunikacyjnych

6.Wieś Bącza Kunina – działki nr 202, 257 z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

7.Wieś Frycowa – działka nr 258/4 z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

8.Wieś Homrzyska – działki nr 261, 144/6, 144/8 z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

9.Wieś Nawojowa – działki z przeznaczeniem
-nr 267 na drogi gminne
-nr 271/3 pod tereny działalności produkcyjnej
-nr 433/4 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
-nr 158/248/4 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej i produkcyjnej
-nr 1274/1, 1276/5, 1276/2, 1276/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy zagrodowej z obsługą rolnictwa
-nr 157/32 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
-nr 303/5 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
-nr 303/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
-nr 302 na tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
-nr 1299/3 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
-nr 271/2, 266, 272/2 pod realizację drogi gminnej
-nr 657/1, 657/3 oraz część działek nr 656 i 654/248/7 pod realizację drogi gminnej i parkingu
-nr 271/5 pod realizację usług publicznych i związanych z nimi usług komercyjnych, włącznie z realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony środowiska
-nr 673 pod realizację usług publicznych i związanych z nimi usług komercyjnych, włącznie z realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony środowiska oraz dróg gminnych
-nr 1299/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług
-nr 675/2, 675/3, 675/12 pod realizację usług publicznych i związanych z nimi usług komercyjnych, włącznie z realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
-nr 260 na tereny usług i działalności produkcyjnej

10. Wieś Popardowa – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XXXII/192/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2005r w zakresie określenia „standardów środowiska”, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, systemu komunikacji

11. Wieś Popardowa – działka nr 151 z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-03-24
Data publikacji: 2006-02-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 48 800
Cena najdrozszej: 115 900


AgenAgencja Usługowa "ATA"
33-300 Nowy Sącz
ul. Długosza 68
Cena 48 800 zł brutto© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom