Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy NawojowaPowrót

Wójt Gminy nawojowa ogłasza przetarg nieograniczoy poniżej 60 000 Euro na Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.


Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33 - 335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl
gmina@nawojowa.sacz.pl
codziennie od 8:00 - 15:00


Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 10 zł + VAT

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
1. kopii map ewidencyjnych z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych:
- obręb Nawojowa: działki nr 137, 256, 267, 587, 645, 1287, 341, 671;
- obręb Bącza Kunina: działki nr 304, 310/3, 436, 508, 509, 583, 51, 153, 166, 171, 416, 524/2, 581, 587, 630, 663, 676, 704, 721, 731, 732, 734, 736;
- obręb Homrzyska: działki nr 160, 328, 572, 682, 707, 780, 805/1, 867, 877, 881, 924, 943, 944;
- obręb Frycowa: działki nr 26, 27, 29, 31, 38, 51, 457, 459, 478, 757, 758, 1283, 1493/1, 54, 64, 128, 505, 1433, 1440, 779, 1393;
- obręb Popardowa: działki nr 120, 182, 387;
- obręb Złotne:- działki nr 12, 81, 160;
- obręb Żeleźnikowa Wielka - działki nr 33, 149, 245, 278, 310, 430, 439, 483.

2. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla rozbudowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Żeleźnikowej Małej - działka nr 94/3.

3. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż drogi krajowej od Potoku Bukowiec do mostu na Homerce w miejscowości Nawojowa.

4. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od budynku Przedszkola do skrzyżowania z drogą krajową (przy Gminie) dalej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krynicy do zjazdu na teren placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej.

5. mapy sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla modernizacji oświetlenia na terenie placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

74.27.40.00-0 Usługi sporządzania map

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
1. kopii map ewidencyjnych z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych:
- obręb Nawojowa: działki nr 137, 256, 267, 587, 645, 1287, 341, 671;
- obręb Bącza Kunina: działki nr 304, 310/3, 436, 508, 509, 583, 51, 153, 166, 171, 416, 524/2, 581, 587, 630, 663, 676, 704, 721, 731, 732, 734, 736;
- obręb Homrzyska: działki nr 160, 328, 572, 682, 707, 780, 805/1, 867, 877, 881, 924, 943, 944;
- obręb Frycowa: działki nr 26, 27, 29, 31, 38, 51, 457, 459, 478, 757, 758, 1283, 1493/1, 54, 64, 128, 505, 1433, 1440, 779, 1393;
- obręb Popardowa: działki nr 120, 182, 387;
- obręb Złotne:- działki nr 12, 81, 160;
- obręb Żeleźnikowa Wielka - działki nr 33, 149, 245, 278, 310, 430, 439, 483.
termin realizacji 18.04.2006 rok

2. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla rozbudowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Żeleźnikowej Małej - działka nr 94/3 - termin realizacji 28.04.2006 rok

3. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż drogi krajowej od Potoku Bukowiec do mostu na Homerce w miejscowości Nawojowa - termin realizacji 28.04.2006 r.

4. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od budynku Przedszkola do skrzyżowania z drogą krajową (przy Gminie) dalej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krynicy do zjazdu na teren placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej - termin realizacji 28.04.2006 r.

5. mapy sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla modernizacji oświetlenia na terenie placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej - termin realizacji 23.03.2006 rok


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
2. Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie z art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".


wadium nie wymaganeKryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 pkt


miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33 - 335 Nawojowa
Pokój nr 53
do dnia 2006-02-24 do godz. 10:00

miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój 56
dnia 2006-02-24 o godz. 10:10.

Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-03-26


Data publikacji: 2006-02-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 19 751,80 zł
Cena najdrozszej: 35 428,80 zł


Przedsiebiorstwo Geodezyjne
"PRACTICUS" Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Naściszowska 20
cena 19 751,80 zł brutto


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom