Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnychPowrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

„Wywóz, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych”

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: miasto@grybow.pl, http: www.grybow.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. Nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 13,00 zł.

Przedmiot zamówienia:
Odbiór, transport odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 1 maja 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - oraz spełniają inne warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wadium: 2.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium – 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. Nr 6 w terminie do dnia 7 kwietnia 2006 r. do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Data publikacji: 2006-02-27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Wywóz, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych":

Wybrano ofertę:
          • Nazwa wykonawcy: SITA Nowy Sącz Spółka z o. o.
          • Adres wykonawcy: ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz
          • Cena oferty: 89.238,00 zł (za 1 tonę 148,73 zł)

Data publikacji: 2006-04-08

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom