Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Nawojowa - os. PodkamiennePowrót

Wójt Gminy Nawojowa ogłasza przetarg na:
Rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Nawojowa - osiedle Podkamienne, odcinki:
- od istniejącej studzienki H9 do studzienki H9.16
- od istniejacej studzieki E50a do studzienki Ea.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl
E-mail: wojt@nawojowa.sacz.pl
od poniedziałku do piątku w godz: od 8 do 15:30


2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10 zł +VAT

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawojowa - osiedle Podkamienne, odcinki:
- od istniejącej studzienki H9 do studzienki H9.16
- od istniejacej studzieki E50a do studzienki Ea.
Budowa obejmuje wykonanie:
- rurociągu PVC Ø 200 o długości 539 mb,
- rurociągu PVC Ø160 o długości 326 mb,
Kod CPV 45232440-8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia: 15.07.2006 r


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w art. 22 tejże ustawy oraz wymogi S.I.W.Z
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na wykonanie przedmiotowego zadania
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Wykonawcy zobowiązani są powierzyć kierowanie budową osobie lub osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania robót,
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia bedącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium: 4 000 zł

) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53
do dnia 2006-03-27 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa Miejscowość
Pokój nr 56
dnia 2006-03-27 o godz. 09:10.

12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-04-26Data publikacji: 2006-03-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 9
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 88 957,22 zł
Cena najdrozszej: 165213,02 zł


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"INKO 2001" sp. jawna
K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski
33-300 Nowy Sącz
ul. Lwowska 220© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom