Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa mebli i sprzętu do Gimnazjum w Tęgoborzy Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa
Gmina Łososina Dolna
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Józef Szkarłat tel. /0-18/ 444-80-02 w.11
Jan Studziński tel. /0-18/ 444-80-02 w.13
Irena Basta tel. /0-18/ 444-99-19
Adres
Łososina Dolna
Kod pocztowy
33-314
Miejscowość
Łososina Dolna
Województwo
Małopolskie
Telefon
/0-18/ 444-80-02
Faks
/0-18/ 444-80-02
Poczta elektroniczna (e-mail)
ug.lososina@vp.pl
Adres internetowy (URL)
www.ug.lososina.iap.pl
I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1 1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. I.1 1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. I.1 0 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
„Dostawa mebli i sprzętu do Gimnazjum w Tęgoborzy ”
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowego budynku Gimnazjum w Tęgoborzy w meble oraz częściowo w sprzęt wraz z montażem– zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Miejsce wykonania robót:
Budynek Gimnazjum w Tęgoborzy – gmina Łososina Dolna.
II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 36.15.00.00-7

Dodatkowe przedmioty


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Poniżej 60 000 euro.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 16/06/2006 i/ lub zakończenia 31/07/2006SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

Wadium nie jest wymagane


III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Spełniają warunki dodatkowe podane w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z / / (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba lub: Minimum / Maksimum

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
A) 1 Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 12/05/2006 (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) 50,00 zł.
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
12/05/2006 (dd/mm/rrrr)
Godzina 8:00 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do 10/06/2006 (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 30dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 12/05/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina 8:00 (gg:mm)
Miejsce: Urząd Gminy Łososina Dolna- pokój nr. 6 /sala obrad/

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE 1 TAK 0
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia


V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
Data zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 20.03.2006 roku

1.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Nazwa
Gmina Łososina Dolna Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Janina Pierzchała – pokój nr. 26 /dziennik podawczy
Adres
Łososina Dolna
Kod pocztowy
33-314
Miejscowość
Łososina Dolna Województwo
Małopolskie
Telefon
/0-18/ 444-80-02 Faks
/0-18/ 444-80-02
Poczta elektroniczna (e-mail)
ug.lososina@vp.pl
Adres internetowy (URL)
www.lososina.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom