Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów w Białej NiżnejPowrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów w Białej Niżnej”

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: miasto@grybow.pl, http: www.grybow.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 21,00 zł.

Przedmiot zamówienia:
   1. Sporządzenie koncepcji projektowej rekultywacji składowiska odpadów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii oraz wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień.
   2. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,
   3. Opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót.
   4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2006 roku.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - oraz spełniają inne warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium – 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 6 kwietnia 2006 r. do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Data publikacji: 2006-03-20

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów w Białej Niżnej":

Wybrano ofertę:
          • Nazwa wykonawcy: Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
          • Adres wykonawcy: ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce
          • Cena oferty: 25 620,00 zł

Data publikacji: 2006-04-07

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom