Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowychPowrót

Wójt Gminay Nawojowa ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 Euro na Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW:www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania :od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł + VAT
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych. Przedmiotem wynajmu jest::
1. Koparka o pojemności łyżki min. 0,6 m3;
2. Koparko - spycharka typu lekkiego;
3. Walec drogowy;
4. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3;
5. Spycharka gąsienicowa o mocy powyżej 100 KM;
6. Samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton;
7. Samochód samowyładowczy o ładowności do 10 ton;
8. Samochód o ładowności powyżej 20 ton;

kod CPV:
45500000-2
45520000-8
60129100-9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. – każdorazowo według potrzeb Zamawiającego

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w art. 22 tejże ustawy oraz wymogi S.I.W.Z
w szczególności:
- posiadają lub dysponują niezbędnym sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- w ramach zarejestrowanej działalności wykonują usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".
8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj cena 100 %
Wynik
Oferta, która uzyskała maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-04-24 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-04-24 o godz. 09:10.

12) termin związania ofertą
okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert , tj. do dnia 2006-05-24Data publikacji: 2006-04-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


P.H.U. JANEKS Janusz Kucharski z siedzibą w Nawojowej 496.
Ceny jednostkowe za wynajem sprzętu i środków transportowych:
1. Koparka o pojemności łyżki min. 0,6 m3 – 73,20 zł za godz. pracy
2. Koparko - spycharka typu lekkiego – 67,10 zł za godz. pracy
3. Walec drogowy – 73,20 zł za godz. pracy
4. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3 – 89,00 zł za godz. pracy
5. Spycharka gąsienicowa o mocy powyżej 100 KM – 91,00 zł za godz. pracy
6. Samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton – 54,90 zł za godz. pracy
7. Samochód samowyładowczy o ładowności do 10 ton – 48,80 zł za godz. pracy
8. Samochód o ładowności powyżej 20 ton – 3,66 zł za km przewozu© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom