Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 800.000 złPowrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 800.000 zł”

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: miasto@grybow.pl, http: www.grybow.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 35,00 zł.

Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu obrotowego, złotowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800.000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: Okres kredytowania od 2006-05-15 do 2011-12-15.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium: 4.500,00 zł

Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium – 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 26 kwietnia 2006 r. do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Data publikacji: 2006-04-10

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 800.000 zł":

Wybrano ofertę:
          • Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Grybowie
          • Adres wykonawcy: ul. Rynek 13, 33-330 Grybów
          • Cena oferty: 137 082,78 zł

Data publikacji: 2006-04-27

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom