Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej MałejPowrót

Wójt Gminy Nawojowa ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nawojowa-Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
fax.018 445 70 10
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10 zł + VAT

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Projekt budowlany z pomieszczeniami:
- kotłowni ze składem opału i urządzeniami technologicznymi oraz hydrofornię
- sanitariatów dla dziewczyn i chłopców (ilość uczniów 60 do 65, w tym chłopcy – 40 %, dziewczyny 60%)
- szatni
- wspólnego wejścia głównego dla części projektowanej i istniejącej.
2) Projekty wewnętrznych instalacji wod-kan (woda zimna i centralna ciepła woda), c.o. i elektrycznej dla części projektowej i budynku istniejącego.
3) Rozwiązanie odprowadzenia i gromadzenia ścieków z ewentualnym wykorzystaniem zbiornika istniejącego oraz odprowadzenia wód opadowych.
4) Przedmiary robót z kosztorysem inwestorskim.
5) Inwentaryzacja obiektu szkoły dla potrzeb projektowych.
Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie elementy i składniki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Zamawiający zastrzega, że opracowanie projektu budowlanego musi być poprzedzone sporządzeniem rozwiązań koncepcyjnych, które należy przedstawić do jego akceptacji. Winno ono także posiadać zapewnienia ze strony właściwych organów i instytucji, wynikające z uwarunkowań lokalizacyjnych, o możliwości uzyskania uzgodnień docelowego projektu budowlanego dla przedstawionych propozycji projektowych.
Oferent zobowiązany jest także do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Nawojowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

kod CPV
74 222100 – 2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31.10.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w art. 22 tejże ustawy oraz wymogi S.I.W.Z
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na wykonanie przedmiotowego zadania
- posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:cena 100 pkt.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-05-10 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-05-10 godz. 09:10.

12) termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-06-09
Data publikacji: 2006-04-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 21960 zł
Cena najdrozszej: 48 800 zł


Agencja Projektowa "A-4"
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
INWESTYCJI
Marek Smaga i wspólnicy Spółka jawna
33-300 Nowy Sącz
ul. Długosza 67
cena 21 960 zł


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom