Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007Powrót

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: IRiOŚ 3400-5/06 Korzenna, dnia 8 maja 2006. r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
WÓJT GMINY KORZENNA
33-322 KORZENNA
TELEFON; (0-18) 44-17-027 TELEFAX; (0-18) 44-17-039

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
PRZETARG NIEOGRANICZONY

3.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 codziennie oprócz sobót.
Cena SIWZ wynosi; 0 zł
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Czesława Golonka tel. (0-18) 44 17 027 wew. 39, pok. 35.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007; do szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjum na terenie Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
od 1.09.2006 r. do 22.06.2007 r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/ wymienionych warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku podmiotowego spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.

8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Wymagane wadium; 3. 000 PLN

9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Cena - znaczenie 100 %

10.MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna, pok. Nr 35, najpóźniej do dnia 14.06.2006 r. do godziny 11-tej.

11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Data publikacji: 2006-05-08
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom