Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa dróg i ulic miejskichPowrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Odbudowa dróg i ulic miejskich”

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl, http: www.grybow.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 9,00 zł.

Przedmiot zamówienia:
     - roboty ziemne,
     - ułożenie ścieków z elementów betonowych,
     - ułożenie przepustów pod zjazdami,
     - regulacja studzienek ściekowych,
     - wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,
     - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
     - remonty cząstkowe nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 03-31 lipiec 2006 roku.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - oraz spełniają inne warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium – 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 24 maja 2006 roku do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Data publikacji: 2006-05-08

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Odbudowa dróg i ulic miejskich":

Wybrano ofertę wykonawcy:
          • Nazwa wykonawcy: "DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Spółka z o. o.
          • Adres wykonawcy: ul. 1 Maja 42 38-100 Strzyżów
          • Cena oferty: 51.115,43 zł

Data publikacji: 2006-05-25

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom