Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Posadowej MogilskiejPowrót

Nr rej. zam. IRiOŚ-3400-6/06 CPV : 45214

Nasz znak: IRiOŚ-3410-7/06
Korzenna: 12.05.2006r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
NIP 734-23-77-792
tel. (018) 44-17-027 fax. (018) 44-17-039

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Posadowie Mogilskiej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające.

3. FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 8:00 do 16:00 ,
w pozostałe dni od 7:15 do 15:15
Cena za specyfikację -15,00 zł
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
1. Małgorzata Nowakowska
2. Jeliński Piotr

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do dnia 25.08.2006 roku.

5. W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ wykonawcy którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mają obrót roczny za 2005 rok min. 300.000 PLN wykonali min. 2 podobne zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat, udzielą min. 5 letniej gwarancji, zatrudniają min. 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane i wpis do izby samorządu zawodowego w branży objętej zamówieniem , cenę udokumentują kosztorysem, nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ofertę zabezpieczą wadium.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu
o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. WADIUM Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 1.500 zł (słownie złotych: tysięcy pięćset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7. KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3 najpóźniej do dnia 29.05.2006 r. do godziny 10:00

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Data publikacji: 2006-05-12
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom