Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przebudowa placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowanie terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podtsawowej w Bączej KuniniePowrót

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie niezbędnych robót dodatkowych przy Przebudowie placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowaniu terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Wykonanie niezbędnych robót dodatkowych, powstałych przy realizacji zadania: „Przebudowa placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowanie terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie” udzielił zamówienia Panu Zbigniewowi Czub właścicielowi Zakładu Remontowo – Budowlanego, który ma siedzibę w Wielopolach 22.


Uzasadnienie:
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nawojowa- Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl
E-mail: gmina@nawojowa.sacz.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł +VAT

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowanie terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.
Zakres zadania obejmuje:
- przebudowę placu i chodników z kostki betonowej gr 6 cm o powierzchni ok. 280 m2;
- wykonanie boiska sportowego asfaltowego o powierzchni ok. 250 m2;
- odwodnienie boiska sportowego z korytek betonowych dł. ok. 65 m z odcinkiem kanalizacji opadowej;
- budowę schodów zewnętrznych terenowych oraz zmiana konstrukcji schodów zewnętrznych do budynku szkolnego;
- wykonanie parkingu z kostki betonowej o powierzchni ok. 62 m2;
-przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowej i gminnej na długości ok. 50 m;
- ukształtowanie terenu;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kody CPV:
45212221-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych;
45000000-7 – Roboty budowlane;
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg;
45223300-9 – Parkingi;
45232452-5 – Roboty odwadniające;


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności:
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na wykonanie przedmiotowego zadania
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Wykonawcy zobowiązani są powierzyć kierowanie budową osobie lub osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi i konstrukcyjno-budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
- dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania robót,
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:

3 500 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego:
Gmina Nawojowa- Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat
do dnia 2006-06-01 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój 56
dnia 2006-06-01 o godz. 09:10.

12) termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .


Data publikacji: 2006-05-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 146714,36 zł brutto
Cena najdrozszej: 146 714,36 zł brutto


Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowanie terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.” w dniu 29 czerwca 2006 r. udzielił zamówienia Zakładowi Remontowo- Budowlanemu Zbigniew Czub z siedzibą w Wielopolach 22


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom