Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych".Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów

     Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/180/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2006

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 I. W dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym wspierane będzie zadanie w zakresie:

„Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 16.000 zł, w tym:
     - kwota dotacji przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii dla dzieci z terenu miasta Grybowa - 9.000
     - kwota dotacji przeznaczona na realizację wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Grybowa - 7.000 zł

Termin realizacji zadania: realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż w miesiącu lipcu i zakończyć nie później niż w miesiącu sierpniu 2006 roku.

1. Warunki realizacji półkolonii:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach w/w zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zadania przez miasto Grybów,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa (z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji będą:
          - umowa najmu,
          - wynagrodzenie instruktorów, terapeutów,
          - zakup nagród,
          - zakup artykułów spożywczych lub posiłków,
          - opłaty za wstęp,
          - koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami,
          - koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych,
     • zadanie powinno uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna), oraz programów rekreacyjno-sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
     • posiadanie doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu będzie mile widziane,
     • ustala się zasadę dofinansowania minimalnie 12 dniowych form wypoczynku dla minimalnie 60. dzieci i młodzieży.

2. Warunki realizacji wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Grybowa:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach ww. zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • w ramach zajęć organizacja pozarządowa zgłaszająca ofertę jest zobowiązana przeprowadzić Mistrzostwa Grybowa w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (bieg na 60m, 100m, 400m) oraz Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej (dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta). Informacje o zawodach należy umieścić na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.
     • organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zdania przez miasto Grybów,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa (z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji będą:
          - wynagrodzenie instruktorów, terapeutów,
          - zakup nagród,
          - zakup artykułów spożywczych lub posiłków,
          - koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami,
          - koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych,
     • zadanie powinno uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna), oraz programów rekreacyjno-sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
     • posiadanie doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu będzie mile widziane.

Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa (z wyjątkiem organizowanych wyjazdów)

Udział w dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

 II. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:
     - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:
     1) dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
     2) dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w ogłoszonym postępowaniu konkursowym
     3) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
     4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami
     5) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczone w terminie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami
     6) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok.

 III. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą ....."

"Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych" z dopiskiem "półkolonia" lub "zajęcia sportowo-rekreacyjne” w terminie do dnia 16 czerwca 2006 roku do godziny 1200

2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz .U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 roku).

3. Do oferty należy dołączyć:
     - aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesięcy od daty wystawienia),
     - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
     - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu,
     - zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
     - oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu (osoba, która podpisuje umowę),
     - oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
     - oświadczenie, że członkami organu kontroli (Komisja Rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
     - oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

 IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
     2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert.
     3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
          - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          - doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
          - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
          - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych
     4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadania publiczne w roku 2005 roku wynosiła: 

     15.000 zł

 VI. Informacje dodatkowe:

     Treść ogłoszenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach portalu internetowego Miasta Grybowa (www.grybow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.Data publikacji: 2006-05-17

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

I N F O R M U J E

że, na otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych" wpłynęło 2 oferty i żadnej z nich nie odrzucono.

1.
     Ludowy Klub Sportowy "GRYBOVIA", ul. Grunwaldzka 47, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 7.000 zł

2.
     Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Dom Zakonny w Grybowie
     Kwota wsparcia: 9.000 zł

Data publikacji: 2006-06-29

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom