Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont drogi gminnej Barnakówka - Horoskówka w miejscowości NawojowaPowrót

Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej "Barnakówka - Horoskówka" w miejscowości Nawojowa
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym; cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł +VAT
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie remontu drogi gminnej "Barnakówka - Horoskówka" w miejscowości Nawojowa na długości ok. 620 m.
Zakres zadania obejmuje:
1. Wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej o grubości 7 cm w ilości 2000m2 z remontem pobocza drogi.
2. Odwodnienie drogi wraz z uzupełnieniem elementów betonowych.
Kod CPV: 45233124-4
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2006 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności:
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż oferowana wartość zamówienia
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Wykonawcy zobowiązani są powierzyć kierowanie budową osobie lub osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
- dysponują osobami i sprzętem niezbędnym do wykonania robót,
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".
8) Informacja na temat wadium: 2 500 zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313 33-335 Nawojowa pokoj nr 53 - sekretariat do dnia 2006-06-02 do godz. 09:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313 33-335 Nawojowa pokój nr 56 dnia 2006-06-02 o godz. 09:10.
12) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2006-07-03

Data publikacji: 2006-05-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 119 353,84 zł brutto
Cena najdrozszej: 119 353,84 zł brutto


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Spółka Akcyjna
ul.Wiśniowieckiego 138
33 -300 Nowy Sącz
udzielono zamówienia za cenę 119 353,84 zł brutto

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom