Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w NawojowejPowrót

Przedmiot zamówienia:
"Rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Nawojowej".


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33 - 335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł +VAT

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Nawojowej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Inwentaryzacja budowlana i instalacja c.o. w zakresie potrzebnym do opracowania projektu.
2. Ekspertyza budowlana w zakresie możliwości zmiany istniejącego stropodachu na więźbę drewnianą i opracowanie geologiczne do przyjętych rozwiązań projektowych.
3. Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku o zakresie:
a) zmiana istniejącego stropodachu na więźbę dachową drewnianą z przeszkleniem jej w środkowej otwartej części budynku.
b) wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych ze zmianą gabarytów.
c) zmiana zadaszenia wejścia głównego do budynku z dostosowaniem architektonicznym do nowej więźby dachowej.
d) ocieplenie stropu nad parterem.
e) docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem.
f) wymiana istniejących grzejników na grzejniki nowoczesne oszczędnościowe.
g) instalacja SOLAR dla uzyskania ciepłej wody użytkowej.
h) uzupełnienie instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie.
4. Kosztorys inwestorski oparty na KNR-ach i przedmiar robót.

Zamawiający zastrzega sobie przedstawienie wersji roboczej projektu do uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie elementy i składniki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Oferent zobowiązany jest także do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Nawojowa.

kod CPV: 7474222100-2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15.12.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności:
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na wykonanie przedmiotowego zadania
- posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".


8) Informacja na temat wadium:

wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-06-12 do godz. 09:00

11)miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-06-12 godz. 09:10.

12) termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .


Data publikacji: 2006-05-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 23 790 zł brutto
Cena najdrozszej: 23 790 zł bruttoWójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Nawojowej" w dniu 29 czerwca 2006 r. udzielił zamówienia Spółce z o.o. „ETA” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 8 za cenę 23 790 zł.© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom