Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w NawojowejPowrót

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33 - 335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł +VAT

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej.

Zakres rzeczowy opracowań obejmuje:

1. Zakres nr 1 - Budynek Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 15 cm z nałożeniem tynku średnioziarnistego w kolorze piaskowym w technologii lekkiej-mokrej.
- wymiana stolarki okiennej na okna PCV uchylno-rozwieralne i uchylne, z szybą ciepłą 11 sztuk.
- wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w technologii EKOFIBER o grubości 15 cm (metoda wtryskowa)
- uwzględnienie wszelkich obróbek blacharskich, ewentualnie wymianę rynien oraz pokrycia dachu wynikających z technologii docieplenia.
- wymiana w całym budynku grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.


2. Zakres nr 2 - Budynek Urzędu Gminy w Nawojowej:
- dociepelnie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 17 cm z nałożeniem tynku średnioziarnistego w kolorze jasnym w technologii lekkiej - mokrej z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PVC jednoramowe rozwieralno - uchylne z szybą ciepłą, wymiana okien i drzwi stalowych na okna aluminiowe . Należy uwzględnić wymianę istniejących parapetów wewnętrznych na PCV. Przy wymianie ślusarki okiennej dla okien ścian wejścia głównego do budynku zajdzie konieczność podmurowania ścian na wysokość ok. 90 cm
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną grubość 15 cm z przykryciem folią paroprzepuszczalną.
- wymianę rynien i rur spustowych i wymiana obróbek blacharskich attyk, kominów i ścian ogniowych.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.


3. Zakres nr 3 - Budynek Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubość 15 cm z tynkiem średnioziarnistym w technologii lekkiej - mokrej z uwzględnieniem wymiany zewnętrznych parapetów z blachy powlekanej. Celem docieplenia ścian zasłoniętych dachem lub zadaszeniem należy uwzględnić rozbiórkę pokrycia i jego wykonania z nowej blachy. W ramach docieplenia ścian należy wymienić rynny i rury spustowe oraz uwzględnić wszelkie obróbki blacharskie wynikające z technologii wykonawstwa robót.
- ocieplenie poddasza poprzez ułożenie wełny mineralnej grubość 14 cm z przykryciem jej folią paroprzepuszczalną .
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu opracowań audytów energetycznych budynków, które może udostępnić zainteresowanym oferentom do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji roboczej kosztorysu (w formie wydrukowanej) celem uzgodnienia niezbędnego zakresu robót.
kod CPV:
74 22 20 00-1
74 23 22 00-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:

Zakres nr 1 – 31.07.2006 r.
Zakres nr 2 – 16.08.2006r.
Zakres nr 3 – 31.08.2006 r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
w szczególności:
- w ramach zarejestrowanej działalności wykonują usługi projektowo- kosztorysowe.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:

wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-06-12 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-06-12 godz. 10:10.

12) termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .
Data publikacji: 2006-05-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 - nie złożono żadanej oferty nie podlegającej odrzuceniu


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom