Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową na zadanie pn Kanalizacja sanitarna w miejsowości NawojowaPowrót

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa – Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail: wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wrotamalopolski.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Nawojowa - osiedle Podkamienne".
Celem opracowania jest zaprojektowanie nowej sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych w miejsce istniejącej - przewidzianej do likwidacji ze względów techniczno użytkowych wraz z przyłączami, w myśl znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (zakończonymi studzienkami na działkach), do około 45 budynków.
Przewidywana długość projektowanej sieci ok. 1000 mb.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. (6 egzemplarzy)
Projekt budowlany musi spełniać wszelkie wymogi Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych oraz zawierać uzgodnienia i pozwolenia instytucji oraz właścicieli działek przez które będzie przebiegać sieć kanalizacyjna niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Nawojowa.
Obowiązkiem wykonawcy będzie także uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 1 komplet opracowania geodezyjnego należy przekazać Zamawiającemu.

Wspólny Słownik Zamówień: 74232220-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

15.09.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

w szczególności:
- posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:100 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
pokoj nr 53 - sekretariat

do dnia 2006-06-19 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
pokój nr 56

dnia 2006-06-19 o godz. 09:10.

12) termin związania ofertą
do dnia 19.07.2006 r.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,


Data publikacji: 2006-06-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 6100 zł
Cena najdrozszej: 6100 zł


Po dokonaniu badania i oceny nie odrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez konsorcjum: Agencję Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji “mkm PERFEKT”, 30 – 316 Kraków ul. Słomiana 4/71 i Agencję Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji “mk PERFEKT”, 25-337 Kielce ul. Astronautów 7/1.
tel. 012 263 78 58, fax 012 263 60 19
tel. 041 344 67 00, fax 041 34473 70
Wójt Gminy Nawojowa informuje, że udzielił zamówienia Konsorcjum Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji “mkm PERFEKT” 30 – 316 Kraków ul. Słomiana 4/71,Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji “mk PERFEKT” 25-337 Kielce ul. Astronautów 7/1

tel. 012 263 78 58, fax 012 263 60 19
tel. 041 344 67 00, fax 041 34473 70© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom