Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o niskich dochodach w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego".Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

     Działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

"Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o niskich dochodach w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego"

1. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na realizację w/w zadania wyniesie: 5.400,00 zł.

2. Termin realizacji zadania: realizacja nie może rozpocząć się wcześniej niż w miesiącu lipcu i zakończyć nie później niż w miesiącu sierpniu 2006 roku

3. Warunki przyznania dotacji:
     • dotacja będzie udzielona po rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu umowy,
     • przyznana dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,
     • ustala się zasadę dofinansowania minimalnie 12 dniowych form wypoczynku dla nie więcej niż 100 dzieci i młodzieży,
     • oferent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji księgowej środków finansowych,
     • złożenie sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zakończenia zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428)

4. Warunki realizacji dofinansowania dożywiania:
     • dożywianiem będą objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w wypoczynku - oferent winien zapewnić co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie, który winien spełniać wymagania określone w przepisach sanitarnych

Termin składania ofert:
     • oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Rynek 12 w terminie do 10 lipca 2006 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS OPS" do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca o godz. 10:00 a oceny dokona zespół opiniujący złożony z Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

Wzór oferty do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Grybów, ul. Rynek 12. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Do oferty należy dołączyć:
     1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
     2. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
     • ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
     • doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
     • ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
     • stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Informacje dodatkowe:
    
Treść ogłoszenia zmieszczona jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Grybów (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego www.grybow.pl

W roku 2005 zadanie tego rodzaju nie było realizowane przez podmioty uprawnione wymienione w ustawie o pomocy społecznej.Data publikacji: 2006-06-09
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom