Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o niskich dochodach w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego".Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

     Działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

"Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o niskich dochodach w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego"

1. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na realizację w/w zadania wyniesie: 5.400,00 zł.

2. Termin realizacji zadania: realizacja nie może rozpocząć się wcześniej niż w miesiącu lipcu i zakończyć nie później niż w miesiącu sierpniu 2006 roku

3. Warunki przyznania dotacji:
     • dotacja będzie udzielona po rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu umowy,
     • przyznana dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,
     • ustala się zasadę dofinansowania minimalnie 12 dniowych form wypoczynku dla nie więcej niż 100 dzieci i młodzieży,
     • oferent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji księgowej środków finansowych,
     • złożenie sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zakończenia zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428)

4. Warunki realizacji dofinansowania dożywiania:
     • dożywianiem będą objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w wypoczynku - oferent winien zapewnić co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie, który winien spełniać wymagania określone w przepisach sanitarnych

Termin składania ofert:
     • oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Rynek 12 w terminie do 10 lipca 2006 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS OPS" do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca o godz. 10:00 a oceny dokona zespół opiniujący złożony z Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

Wzór oferty do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Grybów, ul. Rynek 12. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Do oferty należy dołączyć:
     1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
     2. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
     • ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
     • doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
     • ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
     • stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Informacje dodatkowe:
    
Treść ogłoszenia zmieszczona jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Grybów (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego www.grybow.pl

W roku 2005 zadanie tego rodzaju nie było realizowane przez podmioty uprawnione wymienione w ustawie o pomocy społecznej.Data publikacji: 2006-06-09
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom