Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczną".Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów

     Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/180/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2006

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 I. W dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym wspierane będzie zadanie w zakresie:

"Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczną"

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 9.000 zł.

Termin realizacji zadania: realizacja zadania ma się odbyć w okresie wakacyjnym 2006 roku.

1. Warunki realizacji zadania:

     • zabezpieczenie terenu do prowadzenia imprezy,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach ww. zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zadania przez miasto Grybów,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa
     • wszelkie informacje o organizowanych imprezach muszą być umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym dla mieszkańców Grybowa,
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji będą:
          - wynagrodzenie instruktorów, terapeutów,
          - wynagrodzenie zespołów muzycznych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (opłaty za występ)
          - zakup nagród,
          - zakup artykułów spożywczych lub posiłków,
          - koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych,
     • zadanie powinno uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna),
     • posiadanie doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu będzie mile widziane,

2. Warunki realizacji wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Grybowa:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach w/w zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • w ramach zajęć organizacja pozarządowa zgłaszająca ofertę jest zobowiązana przeprowadzić Mistrzostwa Grybowa w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (bieg na 60m, 100m, 400m) oraz Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej (dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta). Informacje o zawodach należy umieścić na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.
     • organizacja w okresie realizacji zadania zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zdania przez miasto Grybów,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa (z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji będą:
          - wynagrodzenie instruktorów, terapeutów,
          - zakup nagród,
          - zakup artykułów spożywczych lub posiłków,
          - koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami,
          - koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych,
     • zadanie powinno uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna), oraz programów rekreacyjno-sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
     • posiadanie doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu będzie mile widziane.

Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa

Udział w dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

 II. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:
     - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

A ponadto:
     1) dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
     2) dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w ogłoszonym postępowaniu konkursowym
     3) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
     4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami
     5) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczone w terminie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami
     6) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok.

 III. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą ....."

"Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo - turystyczną" w terminie do dnia 27 lipca 2006 roku do godziny 1200

2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz .U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć:
     • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesięcy od daty wystawienia),
     • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
     • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu,
     • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
     • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu (osoba, która podpisuje umowę),
     • oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
     • oświadczenie, że członkami organu kontroli (Komisja Rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
     • oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

 IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
     2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert.
     3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
          - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          - doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
          - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
          - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych
     4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 V. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku poprzednim i bieżącym 

     W poprzednim roku zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczną" przez Miejski Dom Kultury w Grybowie oraz Ludowy Klub Sportowy "Grybovia" w Grybowie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadanie w roku 2005 wynosiła 11.500 zł. W bieżącym roku nie zlecono zadań tego samego rodzaju.

 VI. Informacje dodatkowe:

     Treść ogłoszenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach portalu internetowego Miasta Grybowa (www.grybow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.Data publikacji: 2006-06-27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

I N F O R M U J E

że, na otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczną" wpłynęła 1 oferta. Oferty tej nie odrzucono.

     Miejski Dom Kultury, ul. Kościuszki 7, 33-330 Grybów
     Kwota wsparcia: 9.000 zł

Data publikacji: 2006-07-28

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom