Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa wyrobów betonowych.Powrót


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa wyrobów betonowych” w dniu 4 sierpnia 2006 r. udzielił zamówienia Panu Jerzemu Jędrzejczykowi właścicielowi Zakładu Produkcyjno – Handlowo- Usługowemu „ANMAR” z siedzibą we Frycowej za cenę 48 305,90 zł brutto.

Tel. 018 44 88 228

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Ogłoszenie o wyborze oferty:

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez ZPHU „ANMAR” Jerzy Jędrzejczyk z siedzibą we Frycowej.
Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.wrotamalopolski.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa następujących wyrobów betonowych:
- rury betonowe zbrojeniowe o przekroju Ø 50 w ilości sztuk 30
- rury betonowe zbrojeniowe o przekroju Ø 60 w ilości sztuk 25
- rury betonowe zbrojeniowe o przekroju Ø 80 w ilości sztuk 30
- rury betonowe zbrojeniowe o przekroju Ø 100 w ilości sztuk 15
- korytka betonowe o wymiarach 700 x 400 x 400 w ilości sztuk 650
- korytka betonowe o wymiarach 500 x 380 x 330 w ilości sztuk 400
- korytka betonowe o wymiarach 750x400x400 w ilości sztuk 210
- korytka betonowe o wymiarach 750x400x200 w ilości sztuk 110
- korytka betonowe o wymiarach 500x 500x120 w ilości sztuk 30

Wykonawcy muszą również potwierdzić, że oferowane wyroby spełniają warunek krajowej deklaracji zgodności.

Wspólny Słownik Zamówień: 28.81.42.00-3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2006 r. – sukcesywnie na polecenie Zamawiającego ze wskazaniem ilości i miejsca dostawy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;


Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-07-24 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-07-24 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

Data publikacji: 2006-07-14
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom