Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej.Powrót

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:
Na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 w/w ustawy unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Odpowiedż na pytanie jednego z oferentów:
Pytanie: "Czy audyty zawieraja inwentaryzację?"
Odpowiedź: Audyty nie zawieraja inwentaryzacji. Zgodnie z zapisem w SIWZ to na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
Pytanie:Jakie są kubatury poszczególnych obiektów?
Odpowiedź: Kubatury należy określić w ramach inwentaryzacji - jeśli oferent uważa, że konieczne jest zebranie takich danych. Zamawiający nie posiada aktualnych danych dotyczących kubatur poszczególnych obiektów.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej.

Zakres rzeczowy opracowań obejmuje:

1. Zakres nr 1 - Budynek Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 15 cm z nałożeniem tynku średnioziarnistego w kolorze piaskowym w technologii lekkiej-mokrej.
- wymiana stolarki okiennej na okna PCV uchylno-rozwieralne i uchylne, z szybą ciepłą 11 sztuk.
- wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w technologii EKOFIBER o grubości 15 cm (metoda wtryskowa)
- uwzględnienie wszelkich obróbek blacharskich, ewentualnie wymianę rynien oraz pokrycia dachu wynikających z technologii docieplenia.
- wymiana w całym budynku grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

2. Zakres nr 2 - Budynek Urzędu Gminy w Nawojowej:
- dociepelnie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 17 cm z nałożeniem tynku średnioziarnistego w kolorze jasnym w technologii lekkiej - mokrej z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PVC jednoramowe rozwieralno - uchylne z szybą ciepłą, wymiana okien i drzwi stalowych na okna aluminiowe . Należy uwzględnić wymianę istniejących parapetów wewnętrznych na PCV. Przy wymianie ślusarki okiennej dla okien ścian wejścia głównego do budynku zajdzie konieczność podmurowania ścian na wysokość ok. 90 cm
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną grubość 15 cm z przykryciem folią paroprzepuszczalną.
- wymianę rynien i rur spustowych i wymiana obróbek blacharskich attyk, kominów i ścian ogniowych.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

3. Zakres nr 3 - Budynek Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubość 15 cm z tynkiem średnioziarnistym w technologii lekkiej - mokrej z uwzględnieniem wymiany zewnętrznych parapetów z blachy powlekanej. Celem docieplenia ścian zasłoniętych dachem lub zadaszeniem należy uwzględnić rozbiórkę pokrycia i jego wykonania z nowej blachy. W ramach docieplenia ścian należy wymienić rynny i rury spustowe oraz uwzględnić wszelkie obróbki blacharskie wynikające z technologii wykonawstwa robót.
- ocieplenie poddasza poprzez ułożenie wełny mineralnej grubość 14 cm z przykryciem jej folią paroprzepuszczalną .
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu opracowań audytów energetycznych budynków, które może udostępnić zainteresowanym oferentom do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji roboczej kosztorysu (w formie wydrukowanej) celem uzgodnienia niezbędnego zakresu robót.

kod CPV:
74 22 20 00-1
74 23 22 00-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Terminy wykonania zamówienia:

Zakres nr 1 – 31.08.2006 r.
Zakres nr 2 – 31.08.2006r.
Zakres nr 3 – 15.09.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
w szczególności:
- w ramach zarejestrowanej działalności wykonują usługi projektowo- kosztorysowe.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:

wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-07-24 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-07-24 godz. 10:10.

12) termin związania ofertą:

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

Data publikacji: 2006-07-14


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Zal nr 2.doc
Plik do pobrania: zal nr 1.doc
Plik do pobrania: U M O W A Nr ZP.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom