Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka - realizacja w ramach II Alokacji środków Projektu "Osłona PrzeciwosuwiskowaPowrót

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

Wójt Gminy zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty.

nazwa zamówienia:
"Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka" - realizacja w ramach II Alokacji środków Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa".

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności możliwości przesiedlenia ludności zamieszkującej na obszarze osuwiska określonego w karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 2 - teren przysiółka Zagórze od Popowic wraz z miejscową drogą gminną, które zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach II Alokacji środków Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.

Zakres zamówienia obejmuje:
a) uzyskanie – opracowanie niezbędnych materiałów do sporządzenia dokumentacji;
b) opracowanie dokumentacji geologicznej;
c) uzyskanie niezbędnych opinii;
d) uzyskanie decyzji właściwego organu administracji geologicznej;
e) zestawienie porównawcze kosztów przesiedlenia i/lub stabilizacji osuwiska;

Opracowanie winno stanowić ekspertyzę, której celem będzie określenie możliwości przesiedlenia i/lub stabilizacji osuwiska i stanowić podstawę do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej realizacji tego zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:
74.27.10.00-9


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 30.11.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;


Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-07-26 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-07-26 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,


Data publikacji: 2006-07-18


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom