Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeleźnikowa Mała od Nawojowej (os. Podkamienne)Powrót

nazwa zamówienia:
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeleźnikowa Mała od Nawojowej (os. Podkamienne).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeleźnikowa Mała od Nawojowej (os. Podkamienne)" w dniu 17 sierpnia 2006 r. udzielił zamówienia Panu Marianowi Baranowi właścicielowi Zakładu Usług Projektowych Nadzoru i Wykonawstwa BARWOD z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Górki Zawadzkie 73 b.
Tel. 018 44 93 62
Uzasadnienie:
Wykonawca wymieniony powyżej złozył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa – Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail: wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeleźnikowa Mała od Nawojowej (os. Podkamienne).

Projekt budowlany musi spełniać wszelkie wymogi Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych oraz zawierać uzgodnienia i pozwolenia instytucji i właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć wodno - kanalizacyjna, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie z dokumentami wynikającymi z procedur przewidzianych w pozostałych przepisach w tym ustawy Prawo ochrony środowiska.

Kompletna dokumentacja składać będzie się z:
1. Projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz niezbędnymi urządzeniami sieciowymi i zasilaniem w dostosowaniu do przyjętych rozwiązań projektowych w ilości po 6 kompletów. Orientacyjna długość trasy, ustalona na podstawie koncepcji gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nawojowa wynosi ok. 6 km.

2. Kosztorysu inwestorskiego po dwa egzemplarze dla:
- sieci kanalizacyjnej bez przyłączy;
- przyłączy kanalizacyjnych;
- sieci kanalizacyjnej z przyłączami;
- sieci wodociągowej bez przyłączy
- przyłączy wodociągowych
- sieci wodociągowej z przyłączami
- urządzeń sieciowych i zasilania energetycznego;
3. Przedmiaru robót z podstawą wyceny po 2 egzemplarze dla:
- sieci kanalizacyjnej bez przyłączy;
- przyłączy kanalizacyjnych;
- sieci kanalizacyjnej z przyłączami;
- sieci wodociągowej bez przyłączy
- przyłączy wodociągowych
- sieci wodociągowej z przyłączami
- urządzeń sieciowych i zasilania energetycznego;
4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.


Obowiązkiem wykonawcy będzie także uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga przedłożenia projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wersji roboczej do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt.
Na projektancie spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków przyłączenia mediów zewnętrznych dla obiektów wymagających takich przyłączy w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych oraz uzyskania w imieniu Gminy Nawojowa prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Technologia projektowa, materiałowa i wykonawcza winna zapewnić osiągnięcie pełnej szczelności projektowanej sieci.

Wspólny Słownik Zamówień:
74 23 22 00 – 6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
w szczególności:dysponują osobami,które
- posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadającym charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na wykonanie przedmiotowego zadania.
- wykonali okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia bedącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100 pkt
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
pokoj nr 53 - sekretariat
do dnia 2006-07-31 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
pokój nr 56
dnia 2006-07-31 o godz. 10:10.

12) termin związania ofertą
30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,


Data publikacji: 2006-07-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 90 280 zł
Cena najdrozszej: 90 280 zl


Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Zakład Usług Projektowych Nadzoru i Wykonawstwa
„BARWOD” z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Górki Zawadzkie 73 b.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom