Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa oleju opałowegoPowrót

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY RYTRO NA SEZON GRZEWCZY 2006/2007


RYTRO, LIPIEC 2006

CENA SPECYFIKACJI: 15 ZŁ
ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO 60.000 EURO

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z póż zm.).
Urząd Gminy Rytro 33-343 Rytro 265 woj. małopolskie tel. (018) 446 90 40 e-mail: gmina@rytro.sacz.pl ogłasza przetarg nieograniczony na : na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS dla gminnych jednostek organizacyjnych w miejscowości Rytro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.

Rozdział I Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS dla gminnych jednostek organizacyjnych w miejscowości Rytro.
Termin realizacji od 1 września 2005 roku, do 30 sierpnia 2007 roku.

Rozdział II Wymagania Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie
zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 Ustawy z dn. 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych
- prowadzą działalność w zakresie obrotu paliwami płynnymi, zapewniającą
realizację dostawy w ciągu 3 dni, po zgłoszeniu faksem wielkości i miejsca dostawy,
- zapewniają realizację dostawy loco kotłownie zamawiającego z możliwością
wykazania ilości paliwa za pomocą dystrybutora.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymogów poprzez analizę dokumentów przedstawionych przez oferentów w ofercie.

Rozdział III Dokumenty wymagane od Oferentów.

- wypełniony formularz ofert wg zał. nr 1,
- aktualny wpis z odpowiedniego rejestru sądowego lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi ( odpis z rejestru przedsiębiorstwa + koncesja ),
- oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22, ust. 1 oraz art. 24
- dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia,
- aktualne świadectwo jakości oleju opałowego + Świadectwo Legalizacji dystrybutora oleju opałowego ( Świadectwo sprawdzenia ),
- zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne ( wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ).
Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Rozdział IV Sposób obliczania ceny oferty.

1. Oferent w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien zaoferować cenę jednego litra oleju opałowego brutto łącznie z podatkiem VAT.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich ( jednostkach pieniężnych aktualnie obowiązujących ).
3. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny producenta, o kwotę zmiany Producenta, o czym Dostawca powinien powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, przekazując na piśmie informację wydaną przez producenta o zmianie.
4. Oferent powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Rozdział V Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert ostatecznych Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena: 90%
- Warunki płatności : 10%

Podane wartości rzeczywiste ustalonych kryteriów zostaną odpowiednio przeliczone na punkty

Sposób oceniania ofert
W kryteriach ceny oraz warunków płatności maksymalne ilości punktów wynoszą odpowiednio 90 i 10. Zostaną one wyliczone wg wzorów:

1. Cena:
P = (n: b) x 100 x a
gdzie: n – wartość oferty z najniższą wartością
b – wartość oferty badanej
a – znaczenie czynnika

2. Termin płatności :
B = (b : n) x 100 x a
gdzie: b – termin płatności oferty badanej
n – najdłuższy termin płatności
a – znaczenie czynnika

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.

Rozdział VI Instrukcja przygotowania oferty.

Oferta powinna być napisana w 1 egz. na maszynie lub przy pomocy komputera, powinna być podpisana poprzez upełnomocnionego przedstawiciela. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Forma założenia oferty :
- oferent powinien złożyć ofertę wraz z wszystkimi wymogami określonymi przez Ustawę – Prawo zamówień publicznych i niniejszą Specyfikację,
- oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie,
- oferta powinna zostać umieszczona w wewnętrznej kopercie. Koperta ta powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie :
Firmą ( nazwiskiem ) i adresem oferenta oraz oznakowaniem:
„ Przetarg – dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS dla gminnych jednostek organizacyjnych w miejscowości Rytro, w okresie 1 września 2006 – 31 sierpnia 2007” i napisem: „ Nie otwierać przed 18-08-2006 r. godz. 09.15”
- Koperta wewnętrzna z ofertą powinna zostać następnie zamknięta w kopercie zewnętrznej, która powinna zostać zamknięta i oznakowana:

Przetarg – dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS w m.
Rytro w okresie 1 września 2006 – 31 sierpnia 2007 oraz nazwą i adresem Oferenta.

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne, lub przypadkowe otwarcie koperty.
Uznanie wartości oferty:
Aby oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Termin i miejsce złożenia oferty :

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Urząd Gminy Rytro 33 - 343 Rytro 265 w terminie do 16 sierpnia 2006 roku do godziny 09.00 w sekretariacie Urzędu Gminy.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.
Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z ofertami jest Zbigniew Gądek, tel/fax 018/446 90 40 pok. nr 6 lub bezpośrednio 018/448 64 62, w godzinach urzędowania Urzędu ( sprawy proceduralne i techniczne ).
Rozdział VII Postępowanie przetargowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2006 roku o godzinie 09.15 w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna ).
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie ( część jawna ) w siedzibie zamawiającego. W trakcie części jawnej zamawiający odczyta :
Firmę (nazwę) i adres Oferenta.
Cenę oferty netto i brutto.
Termin wykonywania zamówienia.
Warunki płatności.

Informacje doręczone zostaną oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pisemnie o wynikach przetargu wszystkich uczestników.
W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ogłoszenia o wynikach przetargu, jednak nie później niż w dniu w którym upływa termin związania ofertą.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Rozdział VIII Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni po dacie rozstrzygnięcia przetargu.

Rozdział IX Postanowienia końcowe.

Oferenci, którzy uważają, że stali się ofiarami błędu lub nieprawidłowości podczas procedury wyboru mogą wnieść zastrzeżenia bezpośrednio do Strony Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym oferent powiązał lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, lub zaniechanie zamawiającego a także zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu – art. 180 u. p. z. p.

Zamawiający dostarcza do specyfikacji niżej wymienione dodatki :
- wzór formularza oferty ( załącznik nr 1 ),
- oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 i art. 24 ( załącznik nr 2 ),
- dane dotyczące podwykonawców ( załącznik nr 3 ),
- informacje o dostawie oleju opałowego ( załącznik nr 4 ),
- wzór umowy.


........................... ......................................
( data ) (podpis osoby uprawnionej )Załącznik nr 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa i adres oferenta) (data)


URZĄD GMINY RYTRO
RYTRO 265
33-343 RYTROOFERTA

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO, na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS dla gminnych jednostek organizacyjnych w miejscowości Rytro.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym, objętym warunkami uczestnictwa w postępowaniu na kwotę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Cena netto jednego litra oleju . . . . . . . . . . . .zł , słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Cena brutto jednego litra oleju . . . . . . . . . . . .zł , słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Termin realizacji zamówienia : od dn. 1 września 2006 roku do dn. 31 sierpnia 2007 r.
5. Oferta obejmuje wykonanie następujących prac: dostawę 80 tys. litrów oleju opałowego dla jednostek gminnych w sezonie 2006/2007 , określonych w załączniku nr 4 Specyfikacji.
6. Prace wykonamy sami – zlecimy podwykonawcom, wymienionym w załączniku nr 3.
7. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.Załączniki :

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Załącznik nr 2


OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art. 22, ust.1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych”)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS dla jednostek gminnych w miejscowości Rytro, w sezonie grzewczym 2005/2006., oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ponieważ:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie; lub wyrządziliśmy szkodę, ale szkoda ta została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, poza sytuacją kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności
b) nie otwarto w stosunku do nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) jako osoba fizyczna nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*
e) jako reprezentant spółki jawnej potwierdzam iż żaden ze wspólników nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*
f) jako reprezentant spółki partnerskiej potwierdzam iż żaden z partnerów ani członków zarządu nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*
g) jako reprezentant spółki komandytowej lub spółki komandytowo – akcyjnej potwierdzam, że nikt z komplementariuszy nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*
h) jako reprezentant osoby prawnej potwierdzam, że nikt z urzędujących członków organu zarządzającego nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*
i) jako reprezentant podmiotu zbiorowego potwierdzam, że sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności przedmiotów zbiorowych, za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
k) Nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

* - niepotrzebne skreślić


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
(podpis(-y) i pieczęć uprawnionego( -nych) przedstawiciela (-li) Oferenta)
Załącznik nr 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( pieczątka oferenta)


WYKAZ PODWYKONAWCÓW


L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj powierzonej części zamówienia Wartość powierzonej części zamówieniaData : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis oferenta)
Załącznik nr 4


INFORMACJEL.p.
Gminna jednostka organizacyjna
Lokalizacja obiektu Przewidywane zapotrzebowanie w tys. litrów Wielkość zbiorników w tys. litrów
1. Urząd Gminy Rytro 265 10 1
2. Szkoła Podstawowa Rytro 8 35 10
3. Ochotnicza Straż Pożarna Rytro 196 5 3
4. Ośrodek Zdrowia Rytro 342 15 4
5. Gimnazjum Rytro 99 15 10
Ogółem: 80
Każdy z oferentów jest zobowiązany do sprawdzenia warunków dojazdu do poszczególnych zbiorników we wszystkich w/w gminnych jednostkach organizacyjnych w celu dostosowania sprzętu do dostawy.
Warunkiem przystąpienia zaznaczonym w specyfikacji jest posiadanie wozów dostawczych, umożliwiających dostawę oleju w dowolnej ilości litrów (dystrybutor).


UMOWA

W załączeniu projekt umowy na dostawę.
Umowa taka zostanie spisana z każdą z gminnych jednostek organizacyjnych oddzielnie, podobnie będą realizowane płatności – z kont poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych.


UMOWA DOSTAWY – projekt

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 roku

pomiędzy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-343 Rytro, Rytro . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . .-. . . . . . . . -. . . . . . . .-. . . . . . . . . REGON : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwanym dalej „Zamawiającym”;
Zamawiającego reprezentuje:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a firmą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . faks : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma jest zwana dalej „ Dostawcą”
Dostawcę reprezentują:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§1.

Przedmiotem umowy jest dostawa lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości około . . . . . . tys. litrów.

§2.

1. dostawca zobowiązuje się wykonać dostawę lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2006/2007 w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. dla potrzeb Jednostki organizacyjnej - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy w terminie 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zapotrzebowania w ilości w nim określonej.

§3.

1. Strony ustalają cenę jednego litra oleju opałowego brutto , łącznie z podatkiem VAT w wysokości . . . . . . zł ( słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ),
w tym wynagrodzenie netto w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podatek VAT - . . . . . . . . . %, w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany ceny przez producenta, o kwotę zmiany producenta, o czym Dostawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, przekazując na piśmie informację wydaną przez producenta o zmianie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w ciągu . . . . . . . dni od daty przedłożenia faktury.

§4.

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia.
2. Sprzedawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku płatności za dostawę w ustalonym terminie.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5.

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy co do terminu określonego w §2 ust. 2 wynikająca z winy Dostawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2% wartości zamówienia.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie Dostawca może naliczyć odsetki ustawowe.
3. Strony mogą odstąpić od naliczania wymienionych kar.


§6.

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego paliwa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Zamawiający: Dostawca:
Data publikacji: 2006-07-24
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom