Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 roku.Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 roku”

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego tj. Biuletynie Informacji Publicznej albo w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 10,50 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia odbudowa dróg i ulic miejskich zniszczonych w wyniku powodzi, która miała w Grybowie w czerwcu 2006 roku. Zakres robót:
     - roboty ziemne - 242,5 m3,
     - ułożenie ścieków z elementów betonowych - 20 mb,
     - ułożenie przepustów z rur zbrojonych Ø 80 - 5 mb,
     - ułożenie przepustów z rur zbrojonych Ø 50 - 15 mb
     - wykonanie narzutu z kamienia łamanego - 80 m3,
     - wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm - 350 m2,
     - wykonanie podbudów z kruszyw łamanych o gr. 15 cm - 1133 m2,
     - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na łącznej powierzchni 1800 m2,
     - przełożenie nawierzchni z kostki granitowej na łącznej powierzchni 1000 m2,
     - czyszczenie kanalizacji burzowej - 30 mb

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2006 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 22 sierpnia 2006 roku do godz. 845.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pobierz plik PDF [209 KB]

2. Załączniki do SIWZ od 1 do 9. Pobierz plik PDF [260 KB]

3. Przedmiary robót. Pobierz plik PDF [792 KB]Data publikacji: 2006-08-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 132281,86
Cena najdrozszej: 132281,86


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 r." dla części zamówienia o nr:

I. nazwa: "Remont dróg":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:
          • Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "GODROM" Spółka z o. o
          • Adres wykonawcy: ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
          • Cena oferty: 132.281,86 zł
          • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia
2.
Nie odrzucono ofert.
3.
Nie wykluczono wykonawców.

II. nazwa: "Roboty brukarskie w rynku":

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 postępowanie unieważniono.
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-7/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na: "Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 r.", część zamówienia o nr:

I. nazwa:  "Remont dróg":
     1. Zawarto umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "GODROM" Spółka z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice.
     2. Wartość umowy: 132.281,86 zł.
     3. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Data publikacji: 2006-09-01

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom