Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania \\Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania \. (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy..

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-, liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PN (lub ISO): -

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 30 września 2003 rok.

Termin realizacji (pozadany): 30 września 2003 rok.

Wadium: 3000PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Inwestycje, pok nr 16.
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, tel.: 0....18/ 445 00 29, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Sekretariat, pok. nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-05-06 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-05-06 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala Posiedzeń, pok. nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, m. in.:
- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat betonowych nawierzchni drogowych, placów betonowych - wykonanych z masy betonowej, o minimalnej łącznej wartości nie mniejszej niż wartość nawierzchni drogowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-03-31
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom