Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych (BGiOŚ.341-8/06)Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-8/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Dostawa materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych"

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego tj. Biuletynie Informacji Publicznej albo w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 4,50 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
     - Dostawa materiałów budowlanych-drogowych,
     - Roboty ziemne przy wykonaniu niwelacji drogi i rowów odwadniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 23 października 2006 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 12 września 2006 roku do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pobierz plik PDF [207 KB]

2. Załączniki do SIWZ od 1 do 9. Pobierz plik PDF [192 KB]

Data publikacji: 2006-09-04Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Numer sprawy: BGiOŚ.341-8/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
"
Dostawa materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych"

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Dostawę materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

  • Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HAŻBUD" Sp. j. Bolesław Haluch, Józef Haluch, Bronisław Żarnowski

  • Adres wykonawcy: 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83a

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2006-09-14Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-8/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 2006-09-12

W oparciu o kryterium: cena - waga kryterium 100%

Zawarto umowę z Wykonawcą: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HAŻBUD" Sp. z o.o., ul. Dukielska 83A, 38-300 Gorlice

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Data publikacji: 2006-09-22

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom