Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Konkurs na realizację zadania "Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach".Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów

     Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/180/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2006

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

"Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach"

     Zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie VI Festiwalu Piosenki Turystycznej pn. "Śpiewać każdy może".

Warunki realizacji zadania:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do przeprowadzenia zadania,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach w/w zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa,
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji są: wynagrodzenie instruktorów, zakup nagród, zakup artykułów spożywczych, koszty transportu uczestników festiwalu,
     • koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych.

     Kwota przeznaczona na wsparcie w/w zadania wynosi 1.000 zł
     Termin realizacji zadania: wrzesień - październik 2006 roku.
     Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa.

Udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

 I. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:
     • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
     • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:
     1) dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
     2) dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym,
     3) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
     4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami,
     5) dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczona w terminie podlega zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami,
     6) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok.

 II. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą ....."

"Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach" w terminie do dnia 3 października 2006 roku do godziny 12.00

2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć:
     • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
     • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
     • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu,
     • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
     • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu (osoba, która podpisuje umowę),
     • oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
     • oświadczenie, że członkami organu kontroli (Komisja Rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
     • oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

 III. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
     2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert.
     3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
          - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          - doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
          - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
          - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych
     4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadanie publiczne w roku 2005 r. wynosiła:

     1.000 zł

 V. Informacje dodatkowe:

     Treść ogłoszenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach portalu internetowego Miasta Grybowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Data publikacji: 2006-09-04

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom