Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni (OPS.341/1/06)Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nr sprawy: OPS.341/1/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni"

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-21-62, fax.: 018-445-21-62
email: ops.grybow@onet.eu

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej tj. Biuletynie Informacji Publicznej albo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 17 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 15,50 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
     - roboty remontowo-budowlane i instalacyjne związane z Modernizacją Punktu Przygotowania i Wydawania Posiłków w Grybowie przy ul. Ogrodowej 4,
     - dostawa wraz z montażem urządzeń gastronomicznych i mebli technologicznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 3 listopada 2006 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 17 w terminie do dnia 29 września 2006 roku do godz. 845.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pobierz plik PDF [168 KB]

2. Załączniki do SIWZ. Pobierz plik PDF [3,6 MB]

Data publikacji: 2006-09-22

3. Zmiany w załącznikach do SIWZ. Pobierz plik PDF [55 kB]

Data publikacji: 2006-09-25Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Nr sprawy: OPS.341/1/06

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-21-62, fax.: 018-445-21-62
email: ops.grybow@onet.eu

I N F O R M U J E

że, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych postępowanie o zamówienie publiczne: "Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni" zostało unieważnione. Jednocześnie informujemy, że na w/w zamówienie ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony.

Data publikacji: 2006-09-29

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom