Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni (OPS.341/2/06).Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nr sprawy: OPS.341/2/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni"

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-21-62, fax.: 018-445-21-62
email: ops.grybow@onet.eu

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej tj. Biuletynie Informacji Publicznej albo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 17 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 15,50 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
     - roboty remontowo-budowlane i instalacyjne związane z Modernizacją Punktu Przygotowania i Wydawania Posiłków w Grybowie przy ul. Ogrodowej 4,
     - dostawa wraz z montażem urządzeń gastronomicznych i mebli technologicznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 17 listopada 2006 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
     - spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 17 w terminie do dnia 6 października 2006 roku do godz. 845.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pobierz plik PDF [172 KB]

2. Załączniki do SIWZ. Pobierz plik PDF [3,6 MB]

Data publikacji: 2006-09-29Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy: OPS.341/2/06

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-21-62, fax.: 018-445-21-62
email: ops.grybow@onet.eu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
"Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni
"

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

  • Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZA „ELBUD2” S. C.

  • Adres wykonawcy: Stróżówka 255, 38-300 Gorlice

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2006-10-10Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: OPS.341/2/06

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-21-62, fax.: 018-445-21-62
email: ops.grybow@onet.eu

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przedmiot zamówienia: "Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni"

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 2006-10-06

W oparciu o kryterium: cena - waga kryterium 100%

Zawarto umowę z Wykonawcą: Firma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza „ELBUD-2” s.c. Stróżówka 255, 38-300 Gorlice

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Data publikacji: 2006-10-19

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom