Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz stałych odpadów komunalnych (bytowych) z Gminy Rytro.Powrót

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
numer OWP/2006/11/21-1566664

1. Nazwa i adres zamawiającego
Urząd Gminy RYTRO 33-343 Rytro 265 woj. małopolskie, tel. (018) 446 90 40 e-mail: gmina@rytro.pl

2. Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.rytro.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Wywóz stałych odpadów komunalnych (bytowych) z Gminy Rytro.
Rodzaj zamówienia: Usługi, CPV 74700000-6 Usługi sprzątania.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Nie dopuszcza się składnia ofert częściowych.

5. Możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie w terminie od 01-01-2007 r. do 31-12-2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w myśl art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 164, poz. 1163);
- Wykonali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedno zamówienie podobne zakresem do przedmiotu zamówienia,
- Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości /ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami/,
- Posiadają niezbędny sprzęt przystosowany do wykonania zamówienia,
- Posiadają własne składowisko odpadów komunalnych, aktualną umowę lub oświadczenie
o możliwości składowania odpadów, na okres zawarty w warunkach na legalnym składowisku odpadów komunalnych,
- Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6 SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie ,,spełnia”, ,,nie spełnia”.

8. Informacja na temat wadium
Wymagane wadium: 1 000,- zł.

9. Kryteria oceny ofert oraz ich wagi (%)
a) Cena ( koszt) – 60 %
b) Dostarczenie pojemników na śmieci – 20 %
c) Odbiór odpadów segregowanych – 15 %
d) Warunki płatności – 5 %

10. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Gminy RYTRO 33-343 Rytro 265 do dnia: 07.12.2006 r. do godz. 10.00.

11. Termin związania ofertą
30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami
Zbigniew Gądek, Paweł Gawlak
tel. (018) 448 64 62, e-mail: gmina@rytro.pl

13. Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 21-11-2006 r.

Data opublikowania dokumentu: 21-11-2006 r.
...

Data publikacji: 2006-11-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 40,66m3, 16,05m3
Cena najdrozszej: 40,66m3, 16,05m3


Rytro, dnia 07-12-2006 roku
Urząd Gminy Rytro
Rytro 265
33-343 Rytro

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IZP 341/13/06


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP 341/13/06 w trybie
przetargu nieograniczonego na WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH (bytowych) Z GMINY RYTRO


ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


Urząd Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

SITA Nowy Sącz Spółka z o.o. z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 135, która zaoferowała cenę:

- wywozu 1 m3 stałych odpadów komunalnych (bytowych) nie nadających się do powtórnego wykorzystania – 40,66 zł;
- wywozu 1 m3 stałych odpadów komunalnych (segregowanych) – 16,05 zł.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Gminy Rytro.


WÓJT GMINY RYTRO

Władysław Wnętrzak

Plik do pobrania: siwz.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom