Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbiór odpadów komunalnych (BGiOŚ.341-10/06)Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-10/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Odbiór odpadów komunalnych"

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, z 2006 r. poz. 1163)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego tj. Biuletynie Informacji Publicznej lub Portalu Miasta Grybowa albo w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 6,40 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
     - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych.
     - Odbiór, transport i przekazanie do recyklingu odpadów segregowanych
     - Odbiór, transport i odzysk odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują spełnianie poniższych warunków:
     1. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
     2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Oraz warunki szczegółowe:
     3. Udokumentowanie wykonania co najmniej 2 wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania, odbiorców oraz ilości wywiezionych odpadów. Wykonanie ww. usług musi być potwierdzone referencjami.
     4. Udokumentowanie dysponowania załogą pracowniczą niezbędną do rzetelnego i terminowego wykonania zamówienia.
     5. Udokumentowanie dysponowania niezbędnym sprzętem umożliwiającym realizację zamówienia (samochody specjalistyczne), w ilości nie mniejszej niż:
          - Samochód do odbioru kontenerów (tzw. "bramowiec") do wywozu kontenerów typu KP 7 i KP 10,
          - Samochód do odbioru odpadów (tzw. "śmieciarka") gromadzonych w pojemnikach 110 l. i gromadzonych w workach,
          - inny pojazd do odbioru odpadów komunalnych, z tych miejsc gdzie jest utrudniony odbiór samochodem specjalistycznym, przystosowany do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach i workach.
     6. Posiadanie uprawnień (zezwoleń) niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
          - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane przez Burmistrza Miasta Grybów, na podstawie art. 7, Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 235, poz. 2008 z późn. zm.),
          - Numer rejestrowy wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustaw D z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, póz. 1495),
          - Zezwolenie Starosty (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).
     7. Posiadanie Umowy (lub promesy zawarcia umowy) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) – na odbiór od Wykonawcy odpadów zmieszanych w ilości minimum 1060 ton rocznie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Wadium w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 13 grudnia 2006 roku do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [593 KB]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

2. Pobierz plik JPG Pobierz plik JPG [3.0 MB]. Mapa poglądowa

Data publikacji: 2006-12-05Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Numer sprawy: BGiOŚ.341-10/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
"Odbiór odpadów komunalnych
"

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia,
że w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór odpadów komunalnych":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

  • Nazwa wykonawcy: SITA Nowy Sącz Spółka z o. o.

  • Adres wykonawcy: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 135

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2006-12-15Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-10/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:

Przedmiot zamówienia: "Odbiór odpadów komunalnych"

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 2006-12-13

W oparciu o kryterium: cena - waga kryterium 100%

Zawarto umowę z Wykonawcą: SITA Nowy Sącz Spółka z o. o., ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Data publikacji: 2006-12-27

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom