Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

powiat nowosądecki

województwo małopolskie

Telefon: (018) 445-90-33

Fax: (018) 448-49-51

e-mail: gmina@podegrodzie.iap.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Lazar w sprawach merytorycznych oraz Elżbieta Kumor w sprawach proceduralnych.

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.podegrodzie.iap.pl

Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28. Wówczas opłata za specyfikację wynosi 6,00 złotych + koszty przesyłki (w przypadku przesyłania specyfikacji pocztą).

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 – zadanie I”
Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania CPV 90212000-6.

Zamówienie stanowi jedno z czterech zadań częściowych:

1) zadanie I obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Olszanka, Olszana, Naszacowice w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem na zlecenie telefoniczne Zamawiającego 3,2 km

- odśnieżanie na zlecenie telefoniczne Zamawiającego 12,6 km

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa zakres rzeczowy oraz specyfikacje techniczne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert obejmujących część zamówienia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 31.03.2007 roku

O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.

a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1807 z póź. zm),

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie – wykonywali usługi zimowego utrzymania dróg, co najmniej w jednym sezonie zimowym,

b) dysponują osobami do wykonania zamówienia tj.: skierują do wykonania zamówienia osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu do odśnieżania i posypywania,

c) posiadają sprzęt do wykonywania zamówienia: po jednej jednostce z zamontowanym sprzętem do odśnieżania i posypywania,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj:

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

4) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie,

4) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

5) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzie i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca,

6) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2) powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w poniżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach.

Nie jest wymagane wpłacenie wadium.

Kryteria oceny ofert – cena ofertowa 100%

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Podegrodzie (pokój nr 19) do dnia 20 grudnia 2006 roku do godziny 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Podegrodzie (pokój nr 29) w dniu 20 grudnia 2006 roku o godzinie 12.15

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ofertą.

Zamawiający nie zamierza:

1) zawierać umowy ramowej

2) ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Data publikacji: 2006-12-12


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: ATT00101.doc
Plik do pobrania: ATT00103.doc
Plik do pobrania: ATT00105.doc
Plik do pobrania: ATT00107.doc
Plik do pobrania: ATT00109.doc
Plik do pobrania: ATT00111.doc
Plik do pobrania: ATT00113.doc
Plik do pobrania: ATT00115.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom