Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej ... (BGiOŚ.341-2/07)Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-2/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej i przysiółka "Równie" oraz w obrębie przysiółków: "Górki" i "Zawodzie" na os. Biała Wyżna"

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02 email: umgrybow@pro.onet.pl, http: www.grybow.pl http: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, z 2006 r. poz. 1163)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego tj. Biuletynie Informacji Publicznej lub Portalu Miasta Grybowa albo w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 5,00 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej i przysiółka "Równie" oraz w obrębie przysiółków: "Górki" i "Zawodzie" na oś. Biała Wyżna.

Przedmiotowa dokumentacja musi nawiązywać do posiadanej przez Zamawiającego "Koncepcji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z wykazem działek dla Miasta Grybów". W/w koncepcja została opracowana w ramach zamówienia udzielonego w 2006 r. na: "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów".

W zakres zamówienia wchodzi:

 1. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na mapach w skali 1:2000.

 2. Sporządzenie wykazu działek ewidencyjnych przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

 3. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym zgód na wejście w teren przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – zgodnie z wykazem właścicieli działek.

 4. Opracowanie ocen geologiczno-inżynierskich podłoża lub opinie geologiczne zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grybowa.

 5. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych: 5.1. Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego i przysiółka „Równie” oraz obrębie przysiółków: „Górki” i „Zawodzie” na oś. Biała Wyżna w Grybowie. Szacowana długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) około 5 560,00 mb. Szacowana długość kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) około 5 560,00 mb. 5.2. Budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej w Grybowie. Szacowana długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) około 850 mb. wraz z kompletem uzgodnień, spełniających wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

 6. Opracowanie raportu wpływu na środowisko zgodnie z wymogami ustawowymi.

 7. Wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty przepompowni ścieków i wody, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilanie energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych wod-kan itp.

 8. Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

 9. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

 10. Opracowanie przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) z podstawą wyceny i kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 11. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 12. Opracowanie studium wykonalności.

 13. Pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację wymienioną powyżej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

 1. Wymagany termin opracowania koncepcji projektowej: 20 kwietnia 2007 r.

 2. Wymagany termin złożenia kompletnego wniosku o Pozwolenie na budowę: 15 grudnia 2007 r.

 3. Wymagany termin przekazania całości dokumentacji: 28 luty 2008 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują spełnianie poniższych warunków:

 1. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonanie w ostatnich trzech latach przynajmniej jedno zamówienie o zakresie rzeczowym i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tj. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 2.1. Budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości (bez przyłączy) nie mniejszej niż 5.000 mb, 2.2. Budowy sieci wodociągowej o łącznej długości (bez przyłączy) nie mniejszej niż 5.000 mb

 3. Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, tj: osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności projektowania sieci wodociągowych i sanitarnych oraz projektowania sieci i instalacji elektrycznych, które należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów.

 4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Wadium w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 28 lutego 2007 roku do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [626 KB]. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej i przysiółka "Równie" oraz w obrębie przysiółków: "Górki" i "Zawodzie" na os. Biała Wyżna".

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [383 KB]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [267 KB]. Załączniki nr 1-7 do SIWZ.

4. Pobierz plik JPG Pobierz plik PDF [1.0 MB]. Załącznik nr 8 do SIWZ: Załącznik graficzny - zakres zamówienia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów" zleconego w 2006 roku.

5. Pobierz plik JPG Pobierz plik PDF [1.1 MB]. Załącznik nr 9 do SIWZ: Załącznik graficzny do opisu przedmiotu zamówienia znak BGiOŚ.341-2/07 - obszar opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Data publikacji: 2007-02-21Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Numer sprawy: BGiOŚ.341-2/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
"Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej i przysiółka "Równie" oraz w obrębie przysiółków: "Górki" i "Zawodzie" na os. Biała Wyżna"
 

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej i przysiółka "Równie" oraz w obrębie przysiółków: "Górki" i "Zawodzie" na os. Biała Wyżna":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

 • Nazwa wykonawcy: Krzysztof Wójcik "ETGAR"

 • Adres wykonawcy: ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków

 • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował najniższą cenę, która nie przewyższa kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 • Cena oferty: 68.320,00 zł

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2007-03-16Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-2/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przedmiot zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej i przysiółka "Równie" oraz w obrębie przysiółków: "Górki" i "Zawodzie" na oś. Biała Wyżna"

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 2007-02-28 w Urzędzie Miejskim w Grybowie, Rynek 12, Pok. Nr 12

W oparciu o kryterium: cena - waga kryterium 100%

Zawarto umowę z Wykonawcą: Krzysztof Ryszard Wójcik "ETGAR" ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków

Wartość umowy: 68 320,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował najniższą cenę.

Data publikacji: 2007-03-27

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom