Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Otwarty konkurs ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych (RM-SO.0152/30/07).Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: RM-SO.0152-30/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Burmistrz Miasta Grybów działając na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII 235/06 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2007

O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych:

- w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym:

 1. "Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin" - 8.000 zł

 2. "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży" - 15.000 zł

 3. "Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych" - 15.000 zł

 4. "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo - turystyczną" - 8.000 zł

- w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i turystyki

 1. "Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej" - 14.000 zł

 2. "Popularyzacja rozwoju turystyki we wszystkich jej formach" - 1.000 zł

Terminy realizacji zadań: Zadania powinny być realizowane w ciągu roku 2007, z tym, że zakończyć powinny się nie później niż 31.12.2007 roku.

I. Warunki realizacji zadań:

 • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,

 • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,

 • realizacja działań w ramach ww. zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach,

 • organizacja w okresie realizacji zadań zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zadań przez miasto Grybów,

 • zadania muszą być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,

 • zadania muszą być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa (z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),

 • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji będą:
  - umowa najmu,
  - wynagrodzenie instruktorów, terapeutów,
  - zakup nagród,
  - zakup artykułów spożywczych lub posiłków,
  - opłaty za wstęp,
  - koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami,
  - koszty zakupu drobnego sprzętu sportowego i materiałów biurowych,

 • zadania wymienione w punktach od 1 do 4 powinny uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna), oraz programów rekreacyjno-sportowych i turystyczno-krajoznawczych,

 • posiadanie doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu będzie mile widziane,

 • w zadaniu wymienionym w punkcie 3 ustala się zasadę dofinansowania minimalnie 12 dniowych form wypoczynku dla minimum 60 dzieci i młodzieży.

Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa (z wyjątkiem organizowanych wyjazdów)

Udział w dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

II. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

 1. dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym

 2. dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w ogłoszonym postępowaniu konkursowym

 3. złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent

 4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami

 5. dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczone w terminie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami

 6. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok

III. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty wraz z wszystkimi załącznikami , należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą ....." (nazwa zadania) w terminie do dnia 23 marca 2007 roku do godziny 1200

 2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.)

 3. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu
  - zaświadczenie o odrębnym rachunku bankowym,
  - oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu *(osoba, która podpisuje umowę)
  - oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
  - oświadczenie, że członkami organu kontroli ( Komisja Rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
  - oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza

 2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert

 3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
  - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta
  - doświadczenia w realizacji tego typu zadań
  - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów
  - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta , sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych

 4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach , niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadania publiczne w roku 2006r. wynosiła:

 1. Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 8.000 zł

 2. Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży - 15.000 zł

 3. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych - 16.000 zł

 4. Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo - turystyczną - 9.000 zł

 5. Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej - 14.000 zł

 6. Popularyzacja rozwoju turystyki we wszystkich jej formach - 1.000 zł

VI. Informacje dodatkowe:

Treść ogłoszenia zmieszczona jest w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu Miasta Grybowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grybowie.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [259 KB]. Zarządzenie nr RM-SO.0152/30/07.

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [712 KB]. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr RM-SO.0152/30/07. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i turystyki

Data publikacji: 2007-02-21

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom