Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa dróg i ulic miejskich (BGiOŚ.341/3/07)Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-3/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.bip.grybow.pl

Z A W I A D A M I A

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przedmiot zamówienia: "Odbudowa dróg i ulic miejskich"

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 2007-04-05 w Urzędzie Miejskim w Grybowie, Rynek 12, Pok. Nr 12

W oparciu o kryterium: cena - waga kryterium 100%

Zawarto umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "GODROM" Spółka z o. o, ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice

Wartość umowy: 104.258,03 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował niższą cenę.

Data publikacji: 2007-04-24
Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-3/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http: www.bip.grybow.pl

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
"Odbudowa dróg i ulic miejskich"

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Odbudowę dróg i ulic miejskich":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

 • Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "GODROM" Spółka z o.o.

 • Adres wykonawcy: ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice

 • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nieodrzuconą ofertę i zaoferował niższą cenę.

 • Cena oferty: 104.258,03 zł.

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2007-04-13Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-3/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Odbudowa dróg i ulic miejskich"

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Ogłasza przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego tj. Biuletynie Informacji Publicznej lub Portalu Miasta Grybowa albo w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 10,00 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
     Odbudowa dróg i ulic miejskich zniszczonych w wyniku powodzi, która miała w Grybowie w czerwcu 2006 r.
     

Zakres robót:

 • ułożenie zjazdów z rur betonowych Ø 30 - 18 mb

 • rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej - 403 m2

 • wykonanie narzutu z kamienia łamanego - 5 m3

 • wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych (żwirowych) o gr. 20 cm - 403 m2

 • wykonanie podbudów z kruszyw łamanych o gr. 15 cm - 675 m2

 • wykonanie podbudów z kruszyw łamanych o gr. 8 cm - 403 m2

 • wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni emulsją asfaltową - 150 m2

 • wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm  - 60 m2

 • wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm  - 765 m2

 • wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 6 cm  - 403 m2

 • wykonanie nawierzchni z betonu o gr. 12 cm  - 90 m2

Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 20 kwietnia 2007 roku do dnia 15 czerwiec 2007 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
   1. udokumentują, że spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
     1.1. Udokumentują, że wykonali w ostatnich pięciu latach przynajmniej dwa zamówienia o zakresie rzeczowym i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, o grubości nie mniejszej niż 4 cm, na łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1.200m2, z podbudową z kruszyw naturalnych i łamanych.
     1.2. udokumentują, że dysponują osobami (kierownik budowy) posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, tj:
          a) uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w zakresie budowy dróg,
          b) aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa,
     1.3. Udokumentują, że dysponują niżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi (środki transportu, urządzenia):
          a) Koparka gąsienicowa o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m3,
          b) Samochód skrzyniowy 5 - 10t,
          c) Samochód samowyładowczy 5 - 10t,
          d) Walec statyczny samojezdny 10t,
          e) Równiarka samojezdna 75 kW (100KM)
          f) Rozścielarka masy asfaltowej,
   2. Udokumentują, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Wadium w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 5 kwietnia 2007 roku do godz. 1045.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [407 KB]. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: "Odbudowa dróg i ulic miejskich".

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [1.2 MB]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Data publikacji: 2007-03-27

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom