Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymiana częściowa stolarki okiennej z PCV - 5 szt i drzwi z Aluminium 4 szt. w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w ZagorzyniePowrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź.zm. ) o wartości poniżej 6.000 EURO

1)NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; Gmina Łącko – Urząd Gminy w Łącku

2)OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; Zamówienie prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.

3)OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
A TAKŻE JEJ CENĘ, JEŻELI JEJ UDOSTĘPNIENIE JEST ODPŁATNE;
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są :
Tomasz Dąbrowski - Z-ca Wójta pokój nr 20 tel. 018 41-40-713 , Jolanta Łagos - pok. nr 21 tel. (018) 41-40-733; nr faksu - 018 4140740

4)OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
Przedmiotem zamówienia jest: " Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie
Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej „specyfikacją” wraz załącznikami. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5)INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ;
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;
Wymagany okres wykonania : do 31.07.2007r

7)OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
Zamawiający sprawdzi spełnienie przez wykonawców wymogów określonych w specyfikacji a pod uwagę będą brane oferty zawierające żądane w specyfikacji dokumenty.

8)KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Istotnym kryterium jest cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
9)MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT;
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego adres : Urząd Gminy w Łącku , 33-390 Łącko 445 pokój nr 10 w kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „OFERTA: wymiane stolarki w ZSG w Zagorzynie"
w terminie do 23.04.2007r do godz. 11,00 , otwarcie ofert o godz. 11,00 - w sali obrad , pokój nr 7
Ofertę można wysłać pocztą. Oferty które nie wpłyną do zamawiającego w oznaczonym czasie nie będą rozpatrzone.

11)TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofertData publikacji: 2007-04-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie została złożona żadna oferta
Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: wzór oferty.xls
Plik do pobrania: wykaz stolarki.pdf
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom